×
×

Internet & Privacy Policy

Download Adobe Acrobat Reader - PDF

Adobe Acrobat Reader kan gratis gedownload worden (www.adobe.com). Na installatie op uw computer is het mogelijk om de catalogus, installatie instructies en andere documenten die zich op deze website bevinden te bekijken en af te drukken.

DISCLAIMER

Algemeen
U bevindt zich op de website van Fantasia Verlichting N.V., Torhoutsesteenweg 437 te 8400 Oostende, België.

Gebruiksovereenkomst
Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Fantasia Verlichting N.V. en de bezoeker van de website (hierna "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij het eerste gebruik en vervolgens bij elk nieuw gebruik. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met deze overeenkomst of met een bepaling daarvan, dient hij/zij deze website onmiddellijk te verlaten.

Gebruiksvoorwaarden website / informatie
Alle informatie, teksten, documenten (zoals persberichten, technische specificaties, foto's, grafieken, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen e.d.), tekeningen, programma's, data, software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo's, tekeningen, rangschikkingen, producten en/of diensten (hierna "de informatie") die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Fantasia Verlichting N.V., haar leveranciers of aan derden en zijn onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd. De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, in het bijzonder doch niet uitsluitend de documenten die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om de onderstaande auteursrechtinformatie in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen en zonder toestemming van Fantasia Verlichting N.V. de informatie of gedeelten daarvan niet te publiceren of op andere wijze aan derden kenbaar te maken. Elk onrechtmatig gebruik en elk gebruik in strijd met deze bepalingen van de informatie of een deel daarvan is uitdrukkelijk verboden en kan aanleiding geven tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Linking en framing
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Fantasia Verlichting N.V. bevindt of via de link naar de website van Fantasia Verlichting N.V. wordt gestuurd. Deep linking (het rechtstreeks doorlinken naar een document of pagina binnen deze website) en framing (het opnemen van informatie van deze website of van gedeelten daarvan in een andere website) zijn uitdrukkelijk verboden.

Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Fantasia Verlichting N.V. noch haar leveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Fantasia Verlichting N.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige directe schade of indirecte of gevolgschade of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het verlies van gebruik, gegevens of opbrengsten, ongeacht de oorzaak. Fantasia Verlichting N.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, de voorziening van de services en/of het falen om services te verlenen, zelfs indien Fantasia Verlichting N.V. van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Het vorenstaande leidt slechts tot uitzondering, indien er sprake is van opzet of grove schuld van Fantasia Verlichting N.V. (opzet of grove schuld van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen daaronder niet begrepen).

Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van praktische, technische, financiële, juridische of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op de individuele situatie toegespitst advies. Fantasia Verlichting N.V. is voor de adviezen, tips of aanbevelingen nimmer aansprakelijk.

Privacy en automatisch geregistreerde niet-persoonlijke informatie
Fantasia Verlichting N.V. kan niet-persoonlijke gegevens automatisch vergaren, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website via welke de gebruiker naar de Fantasia website is gekomen of waarlangs hij/zij die verlaat. Zo kan Fantasia Verlichting N.V. automatisch "cookies" op de harde schijf van de computer van de gebruiker plaatsen om de website beter en sneller af te stemmen op het bezoek van de gebruiker. Deze cookies zijn computergebonden en dus niet persoons-gebonden. De gebruiker kan deze cookies laten aankondigen of laten verwijderen door de instellingen van de internetbrowser. De gebruiker dient daartoe de help-functie van zijn/haar internetbrowser te raadplegen.

Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie
Fantasia Verlichting N.V. verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Fantasia Verlichting N.V. verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals onder meer bij het invullen en versturen van een bestelformulier, bij het plaatsen van een bestelling, bij het abonneren op een nieuwsbrief of bij het invullen en versturen van e-mail.
De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratiedoeleinden (klantenbeheer, bestellingen e.d.). Enkel indien de gebruiker uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, zullen de persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld voor promotionele doeleinden of direct marketing door Fantasia Verlichting N.V., haar partners of derden.
De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en behoudt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Links naar andere websites
Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina's van derden bevatten, zoals dealers, partners en verkopers, of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Fantasia Verlichting N.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze gebruiksovereenkomst. Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst en die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter Oostende (België), tenzij Fantasia Verlichting N.V. aan een andere, overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.

Auteursrechtinformatie
Copyright© 2013 Fantasia Verlichting N.V., Torhoutsesteenweg 437 te 8400 Oostende (België). Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken
FANTASIA, STUDIO FF en LUMAX en/of namen van andere producten die door Fantasia Verlichting N.V. worden genoemd, zijn haar handelsmerken of geregistreerde handelsmerken.

Contact
Opmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst dienen te worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..